Chi tiết tin tức

NHẬT KÝ - SỔ CÁI

13:27:00 - 11/01/2014

Bộ, Sở: …

Mẫu số : S01- H

Đơn vị: …

(Ban hành theo quy định số: 999 - TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính)

 

 

NHẬT KÝ - SỔ CÁI

(Dùng cho hình thức Nhật ký - Sổ cái)

Năm…………….

 

Ngày tháng ghi sổ

CHỨNG TỪ

 

DIỄN GIẢI

Số phát sinh

Số hiệu TK đối ứng

Số thứ tự dòng

Tài khoản ……....

Tài khoản ……....

Tài khoản ……....

Tài khoản ……....

Tài khoản ……....

Số hiệu

Ngày tháng

Nợ

Nợ

Nợ

Nợ

Nợ

Nợ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

61

62

 

 

 

 

Số dư đầu kỳ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Cộng phát sinh tháng

-Luỹ kế từ đầu quý

-Luỹ kế từ đầu năm

-Số dư cuối tháng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sổ này có ……trang, đánh số từ trang 01 đến trang…..

- Ngày mở sổ :

Lập, ngày … tháng … năm …

 

Người lập

Phụ trách kế toán

Thủ trưởng đơn vị

(Chữ ký, họ tên)

(Chữ ký, họ tên)

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

 

 

Gửi bình luận của bạn
Mã xác nhận
Captcha image  
Các phản hồi